การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส เชิญคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล  ทำหน้าที่ประธานในวจนพิธีกรรมและวิทยากรให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ  21st CENTURY SKILLS เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

โรงเรียนดาราจรัส ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี "อบจ.ฉะเชิงเทรา" ครั้งที 13 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)

Read more...

จากสถานการณ์การเสียชีวิตของนักเรียนที่ติดอยู่ในรถตู้ ส่งผลให้ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราจรัส เล็งเห็นความสำคัญในการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมการเอาตัวรอดของนักเรียนขณะติดอยู่ในรถตู้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าว

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนดาราจรัส  ดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 17 ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมฐาน 8 กลุ่มสาระ

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเกิดแม่พระ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนดาราจรัส โดยมีบทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เป็นประธานในวจนพิธีกรรม ณ อาคารเซนต์แมรี่  โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ