• Print

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนดาราจรัสเข้าร่วมงานวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทุบรี ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ จ.สระแก้ว