การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

 

ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนดาราจรัส เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า  “โรงเรียนแม่พระประจักษ์”  เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนประชาบาล โดยประชาชนด้วยเงินทุนของวัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2490 มีจุดประสงค์เพื่อรับใช้สังคม อบรมเด็ก – เยาวชนให้มีการศึกษา คุณธรรมและระเบียบวินัย มีบาทหลวงเศียร  โชติพงษ์ เป็นเจ้าของ  
     ต่อมาได้จัดการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามใบอนุญาตที่ 1 / 2490 และได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม  รุ่งเรืองผล เป็นผู้จัดการ  นายมนัส  วิสุทธิวรรณ เป็นครูใหญ่ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดาราจรัส”

     ปี พ.ศ. 2491“โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ทำให้ฐานะการเงินโรงเรียนดีขึ้นการเรียนการสอนดีขึ้นเป็นลำดับ

     ปี พ.ศ. 2509 ได้รับใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  เนื่องจากจำนวนนักเรียนทวีขึ้นทุกปี  เป็นเหตุให้อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมไม่พอกับจำนวนนักเรียนจึงมีการต่อเติมอาคารขยายห้องเรียนเพิ่มให้พอกั[จำนวนนักเรียน

     ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักเรียนแผนกอนุบาลเพิ่มขึ้น ระยะแรกใช้อาคารประถมส่วนหนึ่งเป็นที่เรียนของอนุบาลชั่วคราว ต่อมาในปี  พ.ศ. 2531 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารอนุบาลแยกออกจากอาคารประถม เพื่อให้นักเรียนอนุบาลได้มีบริเวณของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งได้เปิดใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวนทั้งหมด 1,125 คน

     ปี พ.ศ. 2534  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารประถม แทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดและห้องเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นอาคารคอนกรีตสูง  4  ชั้น จำนวน 22 ห้องเรียน ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนได้เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2535  ตามใบอนุญาตที่ ฉช.32/2535  และให้รับนักเรียนได้ทั้งหมดจำนวน 1,410  คน     ปี พ.ศ. 2550 ขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง      โรงอาหาร 1 หลัง ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน  และใน ช่วงปิดภาคเรียนได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลหลังเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ “เซนต์แมรี่” และอาคารอเนกประสงค์เซนต์ลอเรนซ์  ซึ่งประกอบด้วยสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามอย่างต่อเนื่อง   
     ปี พ.ศ. 2551  ได้ดำเนินการย้ายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ (เซนต์แมรี่) และอาคารหลังเดิมได้ใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   

     ปี พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการขอขยายระดับและเพิ่มหลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2554

     ปี พ.ศ. 2554  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,256 คน ครูและบุคลากร จำนวน 91 คน

     ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,225 คน ครูและบุคลากร จำนวน 72 คน

     ปี พ.ศ. 2557  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,204 คน ครูและบุคลากร จำนวน 81 คน

     ปี พ.ศ. 2558  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,194 คน  ครูและบุคลากร  จำนวน  75  คน

 
      
     ปัจุจบัน ปี พ.ศ. 2563  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และมีนางจินดาพร นพพะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,058 คน

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

สถิติ

000682490
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
271
563
3727
671975
16183
37738
682490

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-18 17:02