e-Book งานฉลองครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งโรงเรียนดาราจรัส

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนดาราจรัส วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันงานทักษะวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันงานทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561

แนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปาก

 

ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนดาราจรัส เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า  “โรงเรียนแม่พระประจักษ์”  เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนประชาบาล โดยประชาชนด้วยเงินทุนของวัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2490 มีจุดประสงค์เพื่อรับใช้สังคม อบรมเด็ก – เยาวชนให้มีการศึกษา คุณธรรมและระเบียบวินัย มีบาทหลวงเศียร  โชติพงษ์ เป็นเจ้าของ  
     ต่อมาได้จัดการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามใบอนุญาตที่ 1 / 2490 และได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม  รุ่งเรืองผล เป็นผู้จัดการ  นายมนัส  วิสุทธิวรรณ เป็นครูใหญ่ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดาราจรัส”

     ปี พ.ศ. 2491“โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ทำให้ฐานะการเงินโรงเรียนดีขึ้นการเรียนการสอนดีขึ้นเป็นลำดับ

     ปี พ.ศ. 2509 ได้รับใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  เนื่องจากจำนวนนักเรียนทวีขึ้นทุกปี  เป็นเหตุให้อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมไม่พอกับจำนวนนักเรียนจึงมีการต่อเติมอาคารขยายห้องเรียนเพิ่มให้พอกั[จำนวนนักเรียน

     ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักเรียนแผนกอนุบาลเพิ่มขึ้น ระยะแรกใช้อาคารประถมส่วนหนึ่งเป็นที่เรียนของอนุบาลชั่วคราว ต่อมาในปี  พ.ศ. 2531 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารอนุบาลแยกออกจากอาคารประถม เพื่อให้นักเรียนอนุบาลได้มีบริเวณของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งได้เปิดใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวนทั้งหมด 1,125 คน

     ปี พ.ศ. 2534  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารประถม แทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดและห้องเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นอาคารคอนกรีตสูง  4  ชั้น จำนวน 22 ห้องเรียน ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนได้เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2535  ตามใบอนุญาตที่ ฉช.32/2535  และให้รับนักเรียนได้ทั้งหมดจำนวน 1,410  คน     ปี พ.ศ. 2550 ขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง      โรงอาหาร 1 หลัง ห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน  และใน ช่วงปิดภาคเรียนได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลหลังเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ “เซนต์แมรี่” และอาคารอเนกประสงค์เซนต์ลอเรนซ์  ซึ่งประกอบด้วยสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามอย่างต่อเนื่อง   
     ปี พ.ศ. 2551  ได้ดำเนินการย้ายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ (เซนต์แมรี่) และอาคารหลังเดิมได้ใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   

     ปี พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการขอขยายระดับและเพิ่มหลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2554

     ปี พ.ศ. 2554  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,256 คน ครูและบุคลากร จำนวน 91 คน

     ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,225 คน ครูและบุคลากร จำนวน 72 คน

     ปี พ.ศ. 2557  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,204 คน ครูและบุคลากร จำนวน 81 คน

     ปี พ.ศ. 2558  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,194 คน  ครูและบุคลากร  จำนวน  75  คน

 
      
     ปัจุจบัน ปี พ.ศ. 2562  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,098 คน  ครูและบุคลากร  จำนวน 92 คน (รวมครูต่างประเทศ) โดยมี บาทหลวงเสกสรร  สุวิชากร ตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และนางจินดาพร นพพะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000375774
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
375
574
1272
371333
6947
12477
375774

Your IP: 18.204.2.53
2019-09-17 18:55