• Print

วิสัยทัศน์   อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเด่น  เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพคาทอลิก  มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม

ปรัชญา การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบให้สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า