• Print

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ม.3 โดยดำเนินการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมี คพ.เสกสรร สุวิชากร เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร