• Print

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  โดยอาจารย์วิทยา เต่าสา ,อาจารย์สุทธิษา สมนา และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โรงเรียนดาราจรัส