• Print

 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา  โดยอาจารย์วิทยา เต่าสา ,อาจารย์สุทธิษา สมนา และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โรงเรียนดาราจรัส