• Print

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียน เสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ถูกหลักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนดาราจรัส