• Print

วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัสจัดการอบรม "การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู" โดยคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม