• Print

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนดาราจรัสจัดกิจกรรมกีฬาสี วันเด็ก ระดับปฐมวัย โดยมีนักเรียนเตรียมอนุบาล - อนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกีฬาสี วันเด็ก ระดับปฐมวัย ในครั้งนี้เป็นอย่างดี