• Print

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการจัดพิธีมิซซาเปิดปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน